Bestuurdersaansprakelijkheid en Kamer van Koophandel

Een clublid stelde aan de Federatie de vraag wat het verband is tussen bestuurdersaansprakelijkheid en het al of niet ingeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Bestuurdersaansprakelijkheid en Kamer van Koophandel zijn op zich twee afzonderlijke zaken, maar toch is er ook een betrokkenheid.

Als globale toelichting het volgende: Er zijn juridisch twee soorten verenigingen

Verenigingen met volledige rechtsbevoegdheid, ofwel formele verenigingen. Zo´n vereniging heeft statuten die notarieel zijn vastgelegd en de vereniging is verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bestuursleden van de vereniging zijn niet hoofdelijk aansprakelijk, doch het bestuur/de vereniging als geheel is wel aansprakelijk voor claims, e.d.

Verenigingen met beperkte rechtsbevoegdheid, ofwel informele verenigingen. Zo´n vereniging heeft al of niet statuten die niet notarieel zijn vastgelegd en is niet verplicht zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. De bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk, maar ook het bestuur/de vereniging kan aansprakelijk worden gehouden voor claims e.d. Inschrijving van een informele vereniging in het Handelsregister is dus niet verplicht, maar kan wenselijk zijn om meerdere redenen: Inschrijving beperkt enigszins de hoofdelijke aansprakelijkheid van de bestuurders, naast de aansprakelijkheid van het bestuur/de vereniging. Ook kan inschrijving gemakkelijk zijn bij het openen van een bankrekening. Bij sommige banken is dat vereist.

Als een informele vereniging risicovolle activiteiten zou willen ondernemen is het aan te bevelen volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen. Het kan dan b.v. gaan over financiële, zakelijke of andere risicodragende activiteiten met een meer permanent karakter. Een risicodragende aktiviteit kan b.v. ook zijn, het organiseren van een Federatiedag of een activiteit voor clubleden. Maar voor zo´n éénmalige activiteit bestaan Evenementenverzekeringen.

Het is de Federatie niet bekend, welke verenigingsvorm de clubs hebben. Gezien de beperkte financiële en zakelijke belangen van de clubs van Past Rotarians zal de informele vereniging wel het meest gangbaar zijn, met of zonder statuten. Gezien bovenstaande kan het (her)overwegen van de verenigingsvorm soms de moeite waard zijn. Overigens zijn modelstatuten voor de clubs te vinden op de website van de Federatie.

De aansprakelijkheid van een bestuurder / bestuur voor door derden geleden schade als gevolg van een voorval, begaan in de hoedanigheid van bestuurder, is te verzekeren d.m.v. een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Verzekeringsmaatschappijen en sommige banken bieden deze aan. Gedetailleerde informatie is te verkrijgen bij verzekeraars en banken. En op de website van de Kamer van Koophandel is te vinden hoe een inschrijving in het Handelsregister plaatsvindt.

Ook de Federatie heeft, als vereniging met volledige rechtsbevoegdheid, een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering en is uiteraard ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Namens het Bestuur,

Johan Visscher, penningmeester
2018-10-13