GEBRUIKSVOORWAARDEN, COPYRIGHT EN PRIVACY STATEMENT

De Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland, hierna te noemen FCPR, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister onder nummer 40413637 en bereikbaar via info@pastrotarians.nl wijst u als bezoeker op het volgende:

GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door het gaan naar en het gebruik van het openbare deel van de website onder de domeinnaam www.pastrotarians.nl en onder dezelfde domeinnaam functionerende websites van Clubs van Past Rotarians, hierna te noemen ‘De Past Rotariansportal', gaat u akkoord met de volgende omstandigheden en voorwaarden:

De websites en de servers die de websites beschikbaar stellen worden goed beschermd tegen virussen en andere schadelijke elementen, maar De Past Rotariansportal kan niet garanderen dat ze daar vrij van zijn. Tevens kan de Past Rotariansportal niet garanderen dat de informatie op de websites of die van derden, waarnaar verwezen wordt middels 'links', volledig of juist is.

Hoewel bij de samenstelling van deze website de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Ook wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor het gebruik van onwettig verkregen informatie vanaf de Past Rotariansportal. De FCPR is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade als gevolg van gebruik van informatie van de Past Rotariansportal door bezoekers.

De Past Rotariansportal heeft het recht om wijzigingen in de informatie op de websites zonder waarschuwing vooraf aan te brengen.

Informatie op deze websites mag alleen gebruikt, gekopieerd of verspreid worden voor persoonlijk gebruik of voor gebruik in en ten behoeve van de Past Rotarians-organisatie, tenzij anders vermeld.

Webpagina's mogen slechts gebruikt worden in ongewijzigde vorm. Het copyright symbool (©) aan de onderzijde van de pagina moet daarbij zichtbaar blijven.

Uitingen in webpagina's (afbeeldingen en actieve elementen) of delen daarvan, mogen uitsluitend gebruikt worden met vermelding van de rechthebbende. Dit eerst na overleg met en goedkeuring van de rechthebbende.

Bovenstaande rechten gelden ook voor het gebruik van broncode en/ of logistiek of onderdelen van de door de Past Rotariansportal gegenereerde webpagina's. Voor het gebruik daarvan moet schriftelijke overeenstemming worden verkregen met de rechthebbende.

Het gebruik van door de Past Rotariansportal gegenereerde pagina's, of gedeelten daarvan, als onderdeel van webpagina's, functionerend onder een andere (sub) domeinnaam (framing), is niet toegestaan.

Misbruik van bovenstaande rechten kan overeenkomstig het Europees en Nederlands recht naar het inzicht van de Past Rotariansportal of rechthebbende als zodanig en zonder waarschuwing worden behandeld.

Copyright op alle niet bovenstaand genoemde inhoud van de websites rust bij de Past Rotariansportal en/ of de rechthebbende. Alle andere rechten zijn voorbehouden.

COOKIE STATEMENT

FCHR gebruikt cookies voor het verzamelen van statistische gegevens over het gebruik van de website. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verbeteren van de website.

PRIVACY STATEMENT VOOR WEBSITEBEZOEKERS

FCPR respecteert de privacy van personen en beoogt een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens. FCPR leeft de geldende wettelijke regelgeving AVG na.

Als u in contact met ons wilt treden kunt u ons via mailadressen op de contactpagina bereiken.

PRIVACY STATEMENT VOOR DE LEDEN (de Clubs van Past Rotarians)

Afspraken tussen leden (CPR) en de Federatie (FCPR) over het verwerken van persoonsgegevens zijn vastgelegd in een “verwerkersovereenkomst”.

De Clubs van Past Rotarians (CPR) zijn met hun leden (de clubleden) een Privacyverklaring overeengekomen.


Informatie over bovenstaande bij de Federatie van Clubs van Past Rotarians
(mailto: info@pastrotarians.nl).