Statuten

van de Vereniging
"Federatie Van Clubs Van Past Rotarians In Nederland"


Aangenomen in de algemene vergadering, vroeger genaamd voorzittersvergadering,
op 30 november 1995, 24 februari 1999, 21 februari 2007 en 26 februari 2014.

De vereniging is ingeschreven in het Handelsregister voor Haaglanden te ’s-Gravenhage, dossier 40413637, en heeft volledige rechtsbevoegdheid.

NAAM, ZETEL, DOEL EN MIDDELEN

Artikel 1

1.

De vereniging draagt de naam "Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland", verder te noemen "Federatie". Zij is opgericht op negentien januari negentienhonderd vijf en zeventig als opvolgster van de Algemene Vereniging van Oud-Rotarians, die op twaalf maart negentienhonderd zestig werd opgericht door de oudste twee Nederlandse clubs van Past Rotarians: 's-Gravenhage (opgericht in negentienhonderd zes en dertig) en 't Gooi (opgericht in negentienhonderd zeven en vijftig). De Federatie is gevestigd te ’s-Gravenhage. Zij kan elders kantoor houden.

2.

De Federatie heeft ten doel de behartiging van de door de algemene vergadering als zodanig erkende gemeenschappelijke belangen van haar leden met inachtneming van ieders zelfstandigheid.

3.

De Federatie tracht dit doel te bereiken door:

a. het onderhouden van contacten met Rotary International in Nederland;

b. het onderhouden van contacten met de leden en met organisaties van clubs van Past Rotarians in andere landen;

c. Het voeren van een centrale administratie van de Federatie en haar leden, het uitgeven van een blad (thans “Federatie Nieuws”) en de verstrekking van informatie via de website;

d. het doen houden van federatiedagen;

e. het bevorderen van de oprichting van clubs van Past Rotarians, verder te noemen PRclubs;

f. andere wettige middelen.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

Leden zijn PRclubs die door het bestuur of door de algemene vergadering na beroep zijn toegelaten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP

Artikel 3

1. Het lidmaatschap van de Federatie eindigt door:

a. opheffing van het lid;

b. opzegging door het lid;

c. opzegging door het bestuur;

d. ontzetting door de algemene vergadering.

2. Opzegging door het bestuur kan alleen geschieden indien een lid zijn financiële verplichtingen jegens de Federatie niet nakomt, ondanks aanmaning door het bestuur.

3. Ontzetting door de algemene vergadering geschiedt op voorstel van het bestuur indien een lid bij herhaling de statuten en/of reglementen van de Federatie overtreedt en/of schade toebrengt aan de goede naam van de Federatie of haar leden.

GELDMIDDELEN

Artikel 4

1.

De geldmiddelen van de Federatie bestaan uit:

a. contributies van de leden;

b.

legaten en schenkingen;

c.

andere baten.

2.

De leden zijn verplicht de door de algemene vergadering vastgestelde contributie tijdig te voldoen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 5

1.

Jaarlijks wordt een algemene vergadering gehouden, zo mogelijk in een centraal gelegen plaats in Nederland en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering. De oproep en de agenda voor deze vergadering worden door het bestuur aan de leden digitaal of per gewone brief verzonden ten minste zes weken voor de datum waarop de vergadering zal worden gehouden.

2.

Het bestuur roept voorts een algemene vergadering bijeen:

a. zo dikwijls het dat wenselijk acht;

b. wanneer minimaal tien leden schriftelijk daarom verzoeken onder opgaaf van de redenen en met vermelding van de te behandelen onderwerpen.

Indien het bestuur binnen veertien dagen geen gevolg heeft gegeven aan het hiervoor onder b bedoelde verzoek, dan wel de vergadering bijeen roept op een termijn langer dan vier weken - tenzij de verzoekers daarom hebben gevraagd - kunnen de verzoekers zelf de vergadering bijeen roepen. Dit geschiedt met inachtneming van de statutaire bepalingen en op kosten van de Federatie.

3.

Een lid wordt in een algemene vergadering vertegenwoordigd door zijn voorzitter of diens plaatsvervanger. Voorzitters of hun plaatsvervangers kunnen zich door een lid van hun PRclub laten vergezellen.

4.

Mits vooraf geagendeerd worden besluiten in een algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, behalve in die gevallen waarvoor in deze statuten anders is bepaald. Elk lid heeft één stem. Een lid van het Federatiebestuur kan niet als vertegenwoordiger van een Club van Past Rotarians aan de stemming deelnemen.

BESTUUR

Artikel 6

1.

De algemene vergadering benoemt het bestuur.

2.

Het bestuur legt bij de beëindiging van een bestuurslidmaatschap aan de algemene vergadering een aanbeveling voor een nieuw bestuurslid voor. Ieder lid van de Federatie kan naast elke aanbeveling een andere kandidaat stellen door schriftelijke opgave aan de secretaris uiterlijk zeven dagen voor de vergadering. Bij het begin van de vergadering wordt daarvan mededeling gedaan.

3.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal van vijf of zeven personen, die allen lid zijn van een PRclub. Bestuursleden moeten uit verschillende clubs afkomstig zijn.

4.

Het bestuur wijst uit zijn midden een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en een commissaris clubvorming aan.

5.

Bestuursleden hebben een zittingsperiode van twee jaar. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Een bestuurslid dat in een tus­sentijds opengevallen plaats is benoemd, neemt op het rooster van aftreden de plaats in van zijn voorganger.

6.

Bestuursleden kunnen één maal herbenoemd worden voor een volgende periode van twee jaar.

7.

Elk bestuurslid kan te allen tijde, na gehoord te zijn door de algemene vergadering, worden geschorst of ontslagen. Een schorsing die niet binnen zes maanden wordt gevolgd door herroeping of ontslag eindigt door verloop van die termijn.

8.

Onverminderd het hierboven bepaalde eindigt het lidmaatschap van het bestuur door:

a.

beëindiging van het lidmaatschap van de Federatie van zijn PRclub;

b.

beëindiging van het lidmaatschap van het bestuurslid;

c.

schriftelijk bedanken door het bestuurslid;

d.

de onmogelijkheid om bestuurstaken naar behoren uit te voeren, dit naar het unanieme oordeel van de overige bestuursleden;

e.

ondercuratelestelling van of het verlies van het zelfstandig beheer over zijn vermogen door het bestuurslid;

f.

overlijden.

9.

Indien het bestuur niet het minimaal vereiste aantal leden telt, vormen de in functie zijnde bestuursleden niettemin een bevoegd bestuur. Zij zullen op zo kort mogelijke termijn het nodige ondernemen om het bestuur aan te vullen.

TAAK EN BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUUR

Artikel 7

1.

Het bestuur is belast met het besturen van de Federatie en heeft de daartoe vereiste bevoegdheden.

2.

Het bestuur kan zich laten bijstaan door één of meer personen en kan deze een vergoeding toekennen binnen het raam van een daarvoor goedge­keurde begrotingspost.

3.

Het bestuur kan overeenkomsten aangaan ter verkrijging, bezwa­ring of vervreemding van registergoederen op grond van een daartoe strek­kend voorafgaand besluit van de algemene vergadering.

4.

Besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid van de geldige stemmen.

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID

Artikel 8

1.

De Federatie wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door het bestuur. De vertegenwoordigings­bevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter en de secretaris gezamenlijk en ook aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, waaronder zo mogelijk de voorzitter of de secretaris.

2.

In afwijking van het in het vorige lid bepaalde is de penningmeester ter uitvoering van het bestuursbeleid bevoegd tot het doen van uitgaven en het geven van kwijting.

VERENIGINGSJAAR EN BOEKJAAR.

Artikel 9

Het verenigingsjaar en het boekjaar lopen van één juli tot en met dertig juni.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT EN ANDERE REGLEMENTEN

Artikel 10.

De algemene vergadering stelt een huishoudelijk reglement en zo nodig andere reglementen vast en kan deze ook wijzigen. Een reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de wet of de statuten.

STATUTENWIJZIGING OF ONTBINDING

Artikel 11

1.

Een algemene vergadering kan een besluit tot wijziging van de statuten of tot ontbinding van de vereniging slechts nemen met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen.

2.

Bij de oproep tot de vergadering wordt de volledige tekst van de voorgestelde wijziging of het voorstel tot ontbinding vermeld.

3.

Bij ontbinding geschiedt de liquidatie door het bestuur, tenzij de algemene vergadering anders besluit.

4.

Een eventueel batig saldo wordt aangewend voor een door de algemene vergadering te bepalen doel.

SLOTBEPALING

Artikel 12

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of enig reglement niet voorzien, beslist het bestuur.