Doel en werkwijze van de clubs en de Federatie

Clubs van Past Rotarians

DOEL:
Het doel van een Club van Past Rotarians (CPR) is om voor oud-leden van Rotaryclubs de Rotarybeginselen en de Rotarygeest in clubverband levend te houden.

TOEGANKELIJKHEID:
Een club van Past Rotarians staat open voor eenieder die lid is geweest is van een Rotaryclub. Combinatie van het lidmaatschap van een Rotaryclub en een CPR is ook mogelijk.

Indien een club dat wenst kunnen ook personen die niet lid zijn geweest van Rotary lid worden, mits ze de doelstellingen van de club onderschrijven.

WAAROM LID WORDEN VAN EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS:
Binnen een CPR heersen de beginselen die ook Rotary kenmerken. Dat zijn fellowship en behulpzaamheid. Er zijn geen doelstellingen voor naar de buitenwereld gerichte service, maar het staat een CPR vrij om op dat gebied toch iets te doen. Het motto is “Alles mag, niets moet”!

KOSTEN VAN EEN LIDMAATSCHAP:
Iedere club bepaalt in onderling overleg welke bijdrage van de leden wordt gevraagd. Dit is afhankelijk van zaalhuur, activiteiten, lunchkosten e.d.
De club die U kiest, kan U informeren.

DE ACTIVITEITEN:
De meeste CPR’s komen twee keer per maand bijeen.
De bijeenkomsten vertonen een grote gelijkenis met die van een Rotaryclub.
Er zijn lezingen en discussies over bepaalde onderwerpen.
Bij de meeste clubs worden regelmatig externe sprekers uitgenodigd en excursies naar interessante
objecten gemaakt.
Van de leden wordt verwacht dat zij naar eigen achtergrond, interesse en fysieke mogelijkheden een bijdrage leveren aan het functioneren van hun club.
Er zijn veel CPR’s die contacten onderhouden met andere CPR’s en/of Rotaryclubs.
Sommige CPR’s hebben een eigen website.

DEELNAME PARTNERS:
Dit regelt iedere club zelf.
Het is algemeen gebruik dat de partners een aantal malen per jaar deelnemen aan de activiteiten.

KENNISMAKEN MET EEN CLUB VAN PAST ROTARIANS:
Als U zich als (voormalig) Rotarian aangetrokken voelt tot een Club van Past Rotarians kunt U zonder verdere verplichtingen enkele malen de bijeenkomsten van een club bijwonen.

.

De Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland

DOEL:
Het primaire doel van de Federatie is het faciliteren en bevorderen van de relaties tussen de CPR’s en tussen de clubleden. Andere doelen zijn het behartigen van de gezamenlijke belangen, het onderhouden van contacten met Rotary Nederland en het onderhouden van contacten met buitenlandse zusterorganisaties.

DE INSTRUMENTEN VAN DE FEDERATIE:
De Federatie tracht deze doelen te bereiken met de volgende instrumenten:
1. Een centrale administratie van de clubs en van hun leden (de “clubleden”).
2. Een website.
3. Een blad en/of een nieuwsbrief.
4. Een jaarlijkse “Federatiedag”.
5. Het doen organiseren van reizen voor Past Rotarians.
6. Een jaarlijkse Algemene Vergadering.
7. Contacten van het Federatiebestuur met Rotary Nederland en met de zusterorganisatie in het VK.

AANTAL CLUBS EN CLUBLEDEN:
Er zijn ca, 120 CPR’s, verspreid over ons land. Deze clubs hebben samen ongeveer 2600 clubleden, waarvan ca. 200 vrouwen.
Er zijn geen districten.


Tjeert ten Wolde, webmaster
2023-01-19