Nadere uitleg van het besluit om ook Niet-Rotarians in een CPR te mogen opnemen

Het is goed nog eens uit te leggen wat de intentie is van het besluit in de ledenvergadering (oktober 2016) voortaan de mogelijkheid te bieden in een Club van Past Rotarians (CPR) ook Niet -Rotarians toe te laten.

1. Naar aanleiding van de ledenenquete, najaar 2015, en naar aanleiding van een aantal CPR-verzoeken in de afgelopen periode, het afgelopen jaar ten aanzien van de toelating van niet-Rotarians , heeft het federatiebestuur zich nog eens diepgaand gebogen over deze kwestie.

Dit nadere beraad resulteerde in een voorstel de clubs de gelegenheid (volstrekt niet de verplichting!!) te bieden ook Niet-Rotarians toe te laten.

2. In onze bestuursdiscussie erkenden wij uiteraard het besluit uit najaar 2015 ( het niet toelaten...), maar tegelijkertijd ervoeren wij de vraag van een aantal (krimpende) clubs de mogelijkheid te openen ook Niet -Rotarians toe te laten.

3. Uit de enquete destijds in 2015 bleek een kwart van de respondenten voorstander van dit idee. Het leek verstandig ook deze minderheid in onze discussie te betrekken.

Juist omdat de Federatie ( de naam zegt het al) een samenwerkingsverband is van autonome, zelfstandige clubs die hun bestaan veelal en vooral in de lokaal/regionale omgeving vinden en practiseren, was de vraag aan de orde hoe dwingend het federatiebestuur zich zou moeten en willen opstellen.

4. Ons bleek dat in juridische zin de statuten geen belemmering hoefden te vormen, de leden zijn immers de clubs.; het huishoudelijk reglement en een paar gedragsregels behoeven geringe aanpassingen.

5.Bovendien: het destijds gesloten Convenant (2012) had geen betekenis meer omdat de Gouverneurs eenzijdig dit document niet meer erkenden.

6. Maar ook los van de punten 4 en 5 vonden wij dat lokaal besloten mag worden wat lokaal kan.

Met andere woorden: het is aan elke CPR zelf om al of niet deze discussie in lokaal en regionaal verband aan te gaan.

Een discussie die twee uitkomsten kan hebben:

- de CPR er absoluut niet voor voelt

- dan wel een discussie die als resultaat heeft een Niet-Rotarian in de CPR

toe te laten.

Beide uitkomsten zijn mogelijk en verdedigbaar.

Tegelijkertijd blijft gelden ( als gedragsregel) dat de CPR een Past-Rotarian club is, waar het gedachtengoed van de Rotary uitgangspunt is en blijft.

Naar onze mening geven wij door deze nadere uitleg van het besluit op de ledenvergadering aan dat het karakter van een CPR bewaard blijft, dat de lokale club in federatief verband een zelfstandige bevoegdheid heeft haar ledenbeleid te bepalen.

Het Federatiebestuur CPR,

december 2016