Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de Club van Past Rotarians Rijnmond West

Protocol inzake de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bij de Club van Past Rotarians Rijnmond West

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat is anders?

De AVG versterkt de positie van de mensen van wie gegevens worden verwerkt. Zij

hebben nieuwe privacyrechten en hun bestaande rechten worden sterker. Organisaties die

persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. De nadruk ligt - meer dan onder de Wbp - op de verantwoordelijkheid van organisaties om te kunnen aantonen dat zij zich aan de wet houden.

1: Bewustwording

Het bestuur van de Club van Past Rotarians Rijnmond West zorgt er bij voortduring voor dat de gegevensverwerker(s) binnen de club en de leden op de hoogte zijn van de onder de AVG vallende privacyregels. Dit protocol wordt ter kennis gebracht van de leden. Bij wijziging van de notitie of de regels zullen de leden daarvan zowel in een clubbijeenkomst als per mail op de hoogte worden gesteld.

Opmerking: als de club een eigen website heeft kan het protocol ook daar worden ondergebracht en kan in het protocol ook naar de website worden verwezen.

Het bestuur onderzoekt permanent wat de impact van de AVG is op huidige en nieuwe processen en diensten die binnen de vereniging aan de orde zijn en welke aanpassingen nodig zijn om aan de AVG te voldoen.

2: Rechten van betrokkenen

Onder de AVG hebben de leden van wie persoonsgegevens worden verwerkt privacyrechten. De leden kunnen te allen tijde hun privacyrechten uitoefenen. Onder meer hebben zij het recht op inzage en het recht op correctie en verwijdering. Voorts hebben zij recht op dataportabiliteit, hetgeen betekent dat zij hun gegevens makkelijk kunnen krijgen en vervolgens kunnen doorgeven aan een andere organisatie als ze dat willen. Ook kunnen leden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) klachten indienen over de manier waarop de vereniging met hun gegevens omgaat.

3: Overzicht verwerkingen

De gegevens van de leden en oud-leden van de vereniging worden als volgt verwerkt:

1.

Via de website https://www.pastrotarians.nl: In het onderdeel LEAD worden persoonsgegevens verwerkt naast gegevens over de aard en duur van het lidmaatschap van de vereniging. Deze gegevens worden door het lid zelf opgegeven bij aanmelding als lid van de club. De gegevens zijn alleen toegankelijk voor het lid na het invoeren van een gebruikersnaam (het e-mailadres) en wachtwoord (dat door de gebruiker zelf kan worden gewijzigd). Ook de Clubofficer en de secretaris hebben functioneel toegang tot LEAD en zijn bevoegd gegevens te wijzigen, al of niet op verzoek of aanwijzing van het lid.

De gegevens die worden vastgelegd (kunnen) zijn:

·

Geslacht

·

Titulatuur

·

Voorletters

·

Roepnaam

·

Tussenvoegsel

·

Achternaam

·

Wachtwoord

·

Classificatie

·

Geboortedatum

·

Naam partner

·

Onderscheiding in Rotaryverband

·

Lid of ex-lid van Rotaryclub of andere serviceclub

·

Adres, Postcode, Woonplaats

·

Telefoonnummers (vast en/of mobiel)

·

E-mailadres

·

Lidmaatschapsnummer Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland

·

Pasfoto van betrokkene

·

Functie van betrokkene binnen de vereniging

·

Datum aanvang lidmaatschap

·

Voor oud-leden: datum en reden einde lidmaatschap

De gegevens worden gebruikt om een deugdelijke ledenadministratie te kunnen voeren, om verschillende overzichten samen te stellen (zoals een lijst met verjaardagen, een lijst van classificaties, functies, etc.) en voor statistische bewerkingen (gemiddelde leeftijd, lidmaatschapsduur, etc.).

De gegevens van oud-leden worden alleen bewaard om historische overzichten samen te stellen, c.q. nagelaten betrekkingen uit te nodigen voor activiteiten van de club.

De gegevens zijn via LEAD ook ter inzage voor leden van andere Clubs van Past Rotarians die zijn aangesloten bij de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland. Voor hen geldt eveneens dat toegang tot de gegevens alleen mogelijk is na invoering van een gebruikersnaam en wachtwoord.

2.

Via een gegevensbestand bij de secretaris, ontleend aan de gegevens in LEAD. Vastgelegd worden de NAW gegevens, e-mailadres, geboortedatum en datum toetreding. De gegevens zijn nodig om per mail of per brief de leden informatie te sturen. De secretaris is ook de bewaarder van de door de leden ingediende aanmeldingsformulieren. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

3.

Via een gegevensbestand bij de penningmeester, ontleend aan de gegevens in LEAD. Vastgelegd worden de gegevens zoals vastgelegd bij de secretaris. Verder kan het bankrekeningnummer worden vastgelegd ten behoeve van de incasso van de contributie en andere bijdragen. De gegevens worden niet met derden gedeeld.

4: Data protection impact assessment

Het bestuur van de club heeft vastgesteld dat de wijze waarop binnen de club de gegevensverwerking wordt uitgevoerd geen hoog privacyrisico met zich meebrengt. Derhalve is besloten geen data protection impact assessment (DPIA) uit te voeren.

5: Privacy by design & privacy by default

Privacy by design houdt in dat er al bij het ontwerpen van procedures en diensten voor wordt gezorgd dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Het bestuur spreekt uit dat zij dit principe steeds voor ogen zal houden zodra nieuwe procedures of processen binnen de club in beeld komen.

Privacy by default houdt in dat technische en organisatorische maatregelen genomen moeten worden om ervoor te zorgen dat alléén persoonsgegevens verwerkt worden die noodzakelijk zijn voor het specifieke doel dat beoogd wordt. Ook in dit opzicht zal het bestuur bij voortduring zich afvragen of vastlegging van persoonsgegevens noodzakelijk is en, indien geconstateerd wordt dat dit onvermijdelijk is, zorgvuldigheid betrachten bij de wijze van vastlegging en beheer van deze gegevens.

6: Functionaris voor de gegevensbescherming

Het bestuur heeft besloten op vrijwillige basis een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Deze taak wordt neergelegd bij de z.g. Clubofficer, met de secretaris van de vereniging als vaste plaatsvervanger.

7: Meldplicht datalekken

Op grond van de meldplicht datalekken is de Clubofficer gehouden de noodzakelijke registratie te voeren van datalekken die zich in de vereniging hebben voorgedaan. Alle datalekken dienen uitvoerig te worden gedocumenteerd. Desgevraagd zal de registratie beschikbaar worden gesteld aan de AP.

8: Bewerkersovereenkomsten

De gegevensverwerking van de ledenadministratie in LEAD is uitbesteed aan een bewerker, zijnde de Federatie van Clubs van Past Rotarians in Nederland.

9: Leidende toezichthouder

De club heeft geen vestigingen in meerdere EU-lidstaten. Dit betekent dat de AP de leidende toezichthouder is.

 

10: Toestemming

Op het aanmeldingsformulier voor lidmaatschap van de club komt een expliciete bepaling dat het toetredende lid bekend is en instemt met de wijze waarop de verwerking van persoonsgegevens binnen de club plaatsvindt. Die bekendheid wordt aanwezig geacht na de voorafgaande overhandiging of voorafgaande toezending van dit protocol. Door de ondertekening van het aanmeldingsformulier en de overhandiging (fysiek of elektronisch) daarvan aan de secretaris verklaart het nieuwe lid toestemming te geven voor de beschreven wijze van gegevensverwerking.

Indien een lid de eerder gegeven toestemming voor verwerking van persoonsgegevens wil intrekken volstaat een schriftelijke of elektronische melding aan de secretaris.

Van degenen die op 25 mei 2018 al lid waren van een club van de Federatie wordt aangenomen dat zij instemmen met het gebruik van hun gegevens als omschreven in het protocol.

Protocol vastgesteld door het bestuur: 23 mei 2018

Protocol vastgesteld door de club : 2018